Personal data processing consent

This is to confirm, that by clicking "Send", I provide BAKOTEK LTD and/or its affiliates* with my full and unconditional consent** I hereby give my consent to my personal data within the meaning of the Law of Ukraine "On Personal Data Protection"*** processing for by "BAKOTEK LTD" and/or its affiliates their statutory objectives achievement ****. I confirm that I am familiar with all my rights under Article 8 of the Law of Ukraine "On Protection of Personal Data" reference to which is included to this consent.
* The definition of affiliates in this consent corresponds to the definition of affiliated parties specified in (1)(1)(20) of the Law of Ukraine "On Public Procurement". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text
** The "personal data", "personal data processing consent", "processing of personal data" terms and other terms related to personal data correspond to the meanings of these terms specified in Article 2 of the Law of Ukraine "On Protection of Personal Data". 
***https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
****BAKOTEK LTD and/or its affiliates their statutory objectives achievement, includes, but not limited to: User on the Site registration, User support, BAKOTEK LTD and/or its affiliates commitments towards User meeting, providing User with information on marketing events, auditing and other internal researches in order to improve the services provided. Other statutory objectives of BAKOTECH LTD. and its affiliates can be found in public sources

Згода на обробку персональних даних

Дійсним підтверджую, що натискаючи "Надіслати", я надаю ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» та його афілійованим особам* свою повну та безумовну згоду** на обробку своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних»*** з метою досягнення ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» та/або його афілійованими особами своїх статутних цілей****.Я підтверджую, що ознайомлений зі своїми правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», посилання на який міститься у цій згоді.
* Визначення афілійованих осіб у цій згоді відповідає визначенню пов'язаних осіб, зазначеному у п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text
** Терміни «персональні дані», «згода на обробку персональних даних», «обробка персональних даних» та інші терміни, пов'язані з персональними даними, відповідають значенню цих термінів, зазначених у ст. 2 Закону України "Про захист персональних даних".
***https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
****під досягненням ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» та/або його афілійованими особами своїх статутних цілей, у тому числі, але не виключно, розуміється реєстрація Користувача на сайті, здійснення клієнтської підтримки, отримання ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» та/або його афілійованими особами своїх зобов'язань перед Користувачем, надання Користувачеві інформації про маркетингові події, проведення аудиту та інших внутрішніх досліджень з метою підвищення якості послуг. З іншими статутними цілями ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» та його афілійованих осіб можна ознайомитись у відкритих джерелах.